خواهشمند است برای مشاهده مطلب ورود یا ثبت نام نمایید.

 

نویسنده: مري کريسْتِنْسِن
ترجمه: نیما عربشاهی
مري کريسْتِنْسِن (Christensen Mary) با بيش از سي سال تجربه
راهبري در بازاريابي شبکهاي، کتاب حاضر را نوشته است که تجربهي
موفقيت او در صنعت فروش مستقيم است - از جذب بيش از ۱۰۰۰ نفر
در سال اول گرفته تا راهبري در دو شرکت بينالمللي فروش مستقيم.

او رئيس پيشين انجمن فروش مستقيم (DSA (بوده و طراح يکي از اولين دورههاي دانشگاهي
فروش مستقيم در دنيا است. او کتاب اولين ميليون دلار خود را در بازاريابي شبکهاي بهدست بياوريد
را به رشته تحرير درآورده و نشريهي الکترونيکي مربي دوشنبه را راه انداخته که يک نشريهي
آموزشي براي دنياي فروشندگان مستقيم است.
او سخنران مشهوري است که در معتبرترين جلسات مرتبط با اين صنعت و همايشهاي شرکتهاي
بزرگ به ايراد سخنراني ميپردازد.